Bản tin

(Thông báo):Danh sách dự kiến hoàn thành GDTC khóa khóa TS 2020 và các khóa cũ (tháng 12.2023)

 Tải danh sách

Ghi chú: Mọi thắc liên hệ: 

Ngành: Luật, XHH, TN Cô Thúy phòng Đào tạo ĐT 0977044212
Ngành: Bảo hộ LĐ, CTXH Cô Ngân phòng Đào tạo ĐT 0942067575
Ngành: QTNL, QTKD, QHLĐ, Kế toán Thầy Tài phòng Đào tạo ĐT 0983394589
Hạn cuối ngày 10/12/2023

(Thông báo): Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (tháng 12/2023)

 Danh sách dự kiến TN tháng 12.2023

Ghi chú: Mọi thắc mắc liên hệ: 

Ngành: Luật, XHH, TN Cô Thúy phòng Đào tạo ĐT 0977044212
Ngành: Bảo hộ LĐ, CTXH Cô Ngân phòng Đào tạo ĐT 0942067575
Ngành: QTNL, QTKD, QHLĐ, Kế toán Thầy Tài phòng Đào tạo ĐT 0983394589
Ngành Kế toán Thầy Xuân phòng Đào tạo ĐT 0948633355
Song ngành Cô Quế Anh phòng đào tạo ĐT 0944516363
Hạn cuối ngày 22/12/2023